REKRUTACJA NA ZAJĘCIA STAŁE 2024/2025 r. w MDK

Rekrutacja na zajęcia stałe na rok 2024/25 odbywa się dla kandydatów poprzez złożenie formularza online oraz wniosku o przyjęcie na zajęcia stałe w sekretariacie placówki w terminie: 15 kwietnia – 10 maja 2024.

Formularz on-line kandydat niepełnoletni: https://forms.office.com/e/B0ekafAbu1

Formularz on-line kandydat pełnoletni: https://forms.office.com/e/ZShPJixU81

Regulamin Rekrutacji:

Uwaga! Należy złożyć zgłoszenie poprzez formularz on-line na stronie internetowej, a następnie dostarczyć wniosek w wersji papierowej do 10 maja 2024.

Potwierdzenie woli należ dostarczyć po dostaniu się kandydata na zajęcia.


ZAJĘCIA DOSTĘPNE W MDK W ROKU 2024/2025

Lp.Nazwa zajęćWiek uczestnikówKrótki opis zajęć
1.Język angielski8 – 15 latZajęcia stałe z języka angielskiego są przeznaczone dla grupy początkującej i zaawansowanej. Wczesna edukacja stanowić będzie podstawę do nauki języka obcego w starszych klasach. W trakcie nauki uczniowie łatwo przyswoją sobie słówka i zwroty zarówno z piosenek, rymowanek, jak i zwrotów w danym języki, a także bawiąc się w gronie swoich koleżanek i kolegów. W trakcie zajęć dostoswanych do możliwości wiekowych grupy przekazywane będą treści z zakresu kultury i tradycji krajów anglosaskich. Zajęcia opierają się na tematach realizowanych w programie szkolnym, są jednocześnie poszerzone o ćwiczenia komunikacji i praktycznego zastosowania języka. Uczniowie pracują z materiałami przygotowanymi przez nauczyciela. Podczas zajęć wprowadzane są również elementy o kulturze i tradycjach krajów anglojęzycznych. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
2.Język rosyjski9 – 18 latZajęcia stałe z języka rosyjskiego dla początkujących. Założenia programowe: poznanie alfabetu rosyjskiego, rozumienie ze słuchu odpowiedzi ustnych, rozumienie wypowiedzi pisemnych, tworzenie maili, doskonalenie techniki czytania, praca nad wymową, intonacją i akcentem wypowiedzi. Ponadto nauka reagowanie językowego w sytuacjach życia codziennego. Doskonalenie znajomości środków językowych, rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno – gramatycznych. Udział w zajęciach stałych z języka rosyjskiego pomoże uczniom w przygotowaniu się do egzaminów w szkole średniej. Dzięki zajęciom nastąpi rozbudzenie ciekawości poznawczej i motywacji uczniów do dalszego uczenia się języków obcych. Co powinno przyczynić się do kształtowania postawy tolerancji wobec innych narodów, ich kultur i języka. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
3.Język polski7 – 18 lat„Język polski na start” – to wspierająco-kształtujące zajęcia języka polskiego dla grupy wiekowej 7-14 lat. Na zajęciach kształcone są umiejętności językowe w kategoriach czytania, pisania, poprawności wymowy i gramatycznej, właściwego doboru słownictwa i rozumienia przenośni. Stosuje się nowoczesne metody pracy, zachęcające dzieci do kreowania wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz czytelnictwa. Zwracana jest uwaga dzieci na zjawiska kultury i cywilizacyjne, przenikające do współczesnej polszczyzny. „Język polski twórcze pisanie” – to wspierająco-rozwijające zajęcia języka polskiego dla grupy wiekowej 12-18 lat. Na zajęciach kształcone są umiejętności językowe w kategorii pisania krótkich i rozbudowanych wypowiedzi pisemnych, np. rozprawek, w których zwraca się uwagę na poprawność kompozycyjną i gramatyczną, adekwatny dobór słownictwa i zachęca do stosowania figur retorycznych. Stosowane są na zajęciach nowoczesne metody pracy, zachęcające młodzież do piśmiennictwa, kaligrafowania. Zwraca się uwagę młodzieży na zjawiska kultury i cywilizacyjne, pojawiające się we współczesnej polszczyźnie.  W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
4.Akademia Młodych Myślicieli13-17 lat
18-26 lat
Zajęcia mają na celu integrację kulturową młodzieży powiatu pruszkowskiego w atmosferze swobodnej wymiany myśli na tematy istotne egzystencjalnie. Będzie to okazja do poznania różnych horyzontów myślowych, krótkiej historii idei oraz wspólnego namysłu nad współczesnymi wyzwaniami społeczno-kulturowymi.
Spotkania będą polegały na wspólnych rozważaniach, pracy w grupach, debatach międzygrupowych oraz przygotowaniach do wystąpień publicznych. Zwieńczeniem spotkań będą debaty z udziałem uczestników „Akademii Młodych Myślicieli”, zaproszonej publiczności oraz gości ze środowiska akademickiego. Młodzież będzie miała wówczas szansę na odczyty swoich referatów, inicjując tym samym debatę publiczną. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
5.Naukowe7-15 latZajęcia naukowe są doskonałym sposobem na rozwijanie kreatywności, wyobraźni i ciekawości poznawczej. 
W równym stopniu obejmują zagadnienia związane z takimi dziedzinami nauki jak biologia, chemia, fizyka. Tematyka i stopień skomplikowania zajęć jest dostosowany do poszczególnych grup wiekowych dzieci i uwzględnia ich wiedzę przyrodniczą jak i możliwości poznawcze.
Proponowane działania pozwalają  „wciągnąć” dzieci do świata wiedzy poprzez eksperymenty, doświadczenia i obserwacje prowadzone metodą naukową, zajęcia z pytaniem problemowym lub grą dydaktyczną. Dzieci mają możliwość manualnego zetknięcia się z nauką, co pomaga im zrozumieć wiele skomplikowanych zjawisk przyrodniczych. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
6.Programowanie7-15 latZajęcia stałe z programowania cieszą się nieustającym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży Pruszkowa. Programowanie od najmłodszych lat, wpływa na sposób nauczania innych przedmiotów, służy właściwemu rozumieniu pojęć i metod informatycznych. Wspomaga kształcenie takich umiejętności jak: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów, sprzyja dobrej organizacji pracy, buduje kompetencje potrzebne do pracy zespołowej i efektywnej realizacji projektów. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
7.Wzornictwo 9-18 lat
Podczas zajęć uczestnicy uczą się zarówno projektowania wzorów (z wykorzystaniem na przedmioty dekoracyjne i codziennego użytku, tekstylia oraz odzież), jak i pracują nad formą, kształtem i kolorem tworzonych przez siebie rzeczy. W sposób praktyczny zapoznają się z zakresem prac kolejnych etapów procesu projektowego wykonując praktyczne zadania artystyczne. Tworzą zarówno analogowo, jak i cyfrowo. Jest więc czas na ręczne przetwarzanie przeróżnych materiałów oraz przedmiotów z zastosowaniem rozmaitych ręcznych technik plastyczno-technicznych, ale również wykonywanie prac z użyciem programów graficznych i tabletów piórkowych. Uczestnicy zgłębiają wiedzę z zakresu sztuki, współczesnego i dawnego designu, a także kreatywnych i nieszablonowych rozwiązań w świecie mody oraz architektury wnętrz. Udział w wieloetapowym procesie z zakresu nowoczesnego projektowania ma służyć wydobyciu z każdego potencjału twórczego, rozwojowi kreatywności, wyobraźni, umiejętności manualnych, a także poszerzeniu wiedzy z zakresu tradycyjnych i nowoczesnych technik projektowania rozmaitych rzeczy. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
8.Rękodzieło7-15 latZajęcia rękodzieła to propozycja dla dzieci i młodzieży lubiących wykonywać przedmioty dekoracyjne i użytkowe w rozmaitych technikach. Uczestnicy w zależności  od tematu zajęć rysują, malują, lepią, wyklejają lub konstruują elementy ozdobne z wykorzystaniem rozmaitych materiałów. Inspiracją do prac manualnych powstałych na zajęciach jest twórczość artystów z całego świata, która stanowi pretekst do dyskusji w grupie na tematy dotyczące sztuk pięknych. Podopieczni poszerzają swoją wiedzę i słownictwo o szereg pojęć i zagadnień artystycznych jednocześnie stymulując swoją wyobraźnię oraz rozwijając kreatywność. Poznają możliwości wykorzystania rozmaitych technik plastycznych, technicznych i graficznych w pracach rękodzielniczych oraz zdobywają wiedzę z zakresu sposobu ich łączenia w celu stworzenia oryginalnej pracy. Aktywne uczestnictwo w proponowanych działaniach artystycznych rozwija sprawność manualną, wyobraźnię przestrzenną, myślenie abstrakcyjne, zaciekawienie sztuką, działaniami plastycznymi, technicznymi i rękodzielniczymi oraz umiejętność stosowania rozwiązań nieopartych na schematach. Uczy przekształcać fantazyjne pomysły na oryginalne wytwory. Kształtuje poczucie estetyki i dobrego smaku. Uczy cierpliwości i staranności, ale przede wszystkim daje dużo radości oraz satysfakcji z pracy twórczej. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
9.Plastyka7 – 26 latPracownia plastyczna kieruje kształceniem artystycznym dzieci, młodzieży i bardzo młodych dorosłych. Polega to na kierowaniu zapowiadającego się talentu czy zdolności, na analizie jakości prac, zainteresowań plastycznych i poziomu artystycznego, aspiracji oraz obserwacji oryginalności pomysłu i kreatywności rozwiązań problemów plastycznych. Praca rozwojowa polega tu na  badaniu wrażliwości ucznia na barwy, światło, fakturę, perspektywę, formy przestrzenne itp. oraz na wartości dzieł sztuki. Istotne założenia to obserwacja na zajęciach ćwiczeń sprawności obserwacji pamięci wzrokowej, zdolności koordynacji oka i ręki, ogólnych zdolności manualnych, sprawności technicznych, wyobraźni i wrażliwości emocjonalnych, co pozwala na motywowanie ucznia do pracy nad sobą na zajęciach, w domu oraz min. na wszystkich szczeblach artystycznego nauczania jak min. Licea Plastyczne czy Akademie sztuk Pięknych. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
10.Rzeźba i ceramika7-17 latZajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy o różnym stopniu umiejętności i zaawansowania korzystają z zajęć w wybranych przez siebie grupach mieszanych wiekowo. Podstawowym celem warsztatów jest nauka podstaw wiedzy i zdobycie umiejętności w dziedzinie rzeźby, w technologii ceramika. Podczas zajęć uczestnicy wykonują: rzeźbę, płaskorzeźbę lub formy użytkowe wyrażone indywidualnie w materiałach i technikach. Dla zainteresowanych rozwojem swoich zainteresowań w kierunku zawodowym istnieje możliwość uzyskania porad, konsultacji czy korekt w przygotowaniu do szkół artystycznych. Końcowym efektem działań jest prezentacja wybranych dzieł w gablotach galerii małych form rzeźbiarskich – ceramika „Gmerek”. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
11.Teatralneod 9-26 latKreacje małe i duże” – dla dzieci pow. 13 lat. Podczas zajęć nauczyciel wraz w wychowankami będzie pracował nad zgłębieniem technik tworzenia scenariusza. Pozna różne techniki kreowania światów przedstawionych, nauczy się tworzenia barwnych postaci oraz budować sceny, które mogą stać się zalążkiem do stworzenia prawdziwego scenariusza teatralnego lub filmowego.
„Popisy na bisy” – dla dzieci powyżej 11 lat.
Zajęcia będą polegać na odkrywaniu tajników wystąpień w sferze prezentacji wierszy, monologów jak i wystąpień publicznych. Nauczyciel będzie przekazywał ćwiczenia dot. technik mowy mowy i emisji głosu, razem z wychowankami będzie analizował poszczególne elementy prezentacji publicznych tj. mowa ciała, postawa, intonacja, kontakt z widownią.
„Improwizacje i inne atrakcje” dla dzieci powyżej 9 lat. Zajęcia mają na celu nauczenie wychowanków technik w zakresie scen improwizowanych a także nauki samodzielnego kreowania scen w oparciu o założenia dot. bohaterów, czasu i miejsca akcji. Dzieci będą się uczyć czym jest „konflikt na scenie” i jak stworzyć scenę, która będzie dla widza interesująca. Postaramy się odnaleźć w bohaterach cząstkę siebie- aby nauczyć się na scenie „być” zamiast „grać”.
W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
12.Taniec towarzyski7-12 lat
13-18 lat
19-26 lat
Zajęcia tańca towarzyskiego wpływają na wszechstronny rozwój fizyczny, poznawczy, społeczny, emocjonalny, etyczny dziecka. Kształtują prawidłową postawę ciała i koordynację ruchową. Dzieci ćwiczą pamięć poprzez powtarzanie krótkich choreografii tanecznych oraz kształtują poczucia rytmu, nawiązują interakcje w grupie szczególnie z partnerem czy partnerką. Mogą kreatywnie wyrazić siebie poprzez ruch ciała, kształtują postawę systematyczności i samodyscypliny. Podczas lekcji tańca dzieci poznają tańce standardowe tj. Walc angielski, Walc wiedeński, Tango, Quickstep) oraz latynoamerykańskie Samba, cha-cha, Jive). Również będą brać udział w zabawach integracyjnych i taneczno-ruchowych.
W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
13.Zajęcia umuzykalniające Przygrywka7 – 10 latZajęcia oparte na bezpośrednim kontakcie uczestników z muzyką. W czasie zajęć ważnym elementem będzie śpiew, który w najprostszy sposób pozwala zrozumieć język muzyczny, dodatkowo wspomaga on poprawną wymowę i pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny. Nie zabraknie również gry na instrumentach, słuchania muzyki jaki i ruchu do muzyki i elementów tańca.
W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
14.Wokalne8-26 latZajęcia oparte na bezpośrednim kontakcie uczestników z muzyką. To miejsce rozwoju zainteresowań i uzdolnień muzycznych. Na zajęciach wokalnych uczestnicy zdobywają umiejętności z zakresu poprawnej dykcji i intonacji, właściwego toru oddechowego i odpowiedniej postawy ciała. Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia następuje poszerzenie skali głosu i właściwe wykorzystanie aparatu głosowego. Praca w grupie pozwala również na rozwój umiejętności śpiewu w wielogłosie. W czasie zajęć uczestnicy nabywają również obycia scenicznego, uczą się właściwego poruszania na niej oraz pracy z nagłośnieniem. Realizowany repertuar to piosenki dziecięce, młodzieżowe i popularne. Postępy pracy prezentowane są kilkukrotnie w ciągu roku na koncertach i konkursach. Zajęcia wokalno odbywają się w trzech grupach: “TRZY-CZTE-RY”, “Między dźwiękami”, “Wokalove”. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
15.Nauka gry na gitarze8-12 lat poczatkujący
8-15 lat kontynuacja
Zajęcia oparte na bezpośrednim kontakcie uczestników z muzyką. To miejsce rozwoju zainteresowań i uzdolnień muzycznych oraz wiedzy o muzyce. Poprzez sztukę następuje również wszechstronny rozwój młodego człowieka: wzbogaca się sfera emocjonalna, kształtują procesy poznawcze. Celem zajęć jest nauka gry na gitarze i rozwój nabytych już umiejętności. Uczestnicy zajęć dowiadują się podstawowych wiadomości o instrumencie i jego użytkowaniu. Poznają zapis tabulaturowy i uczą się z niego korzystać. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych dla obydwu grup. 
Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

Przed nami coroczne wydarzenie plenerowe dla dzieci i młodzieży.Dyskutowaliśmy nad ...

Czytaj dalej...
Skip to content