Języki

JĘZYK POLSKI 

Zajęcia Polski na start są skierowane do dzieci w wieku 7-14 lat
Zajęcia Polski twórcze pisanie są skierowane do dzieci w wieku 12-18 lat

Język polski na start Na zajęciach kształcone są umiejętności językowe w kategoriach czytania, pisania, poprawności wymowy i gramatycznej, właściwego doboru słownictwa i rozumienia przenośni. Stosuje się nowoczesne metody pracy, zachęcające dzieci do kreowania wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz czytelnictwa. Zwracana jest uwaga dzieci na zjawiska kultury i cywilizacyjne, przenikające do współczesnej polszczyzny.

Język polski twórcze pisanie  Na zajęciach kształcone są umiejętności językowe w kategorii pisania krótkich i rozbudowanych wypowiedzi pisemnych, np. rozprawek, w których zwraca się uwagę na poprawność kompozycyjną i gramatyczną, adekwatny dobór słownictwa i zachęca do stosowania figur retorycznych. Stosowane są na zajęciach nowoczesne metody pracy, zachęcające młodzież do piśmiennictwa, kaligrafowania. Zwraca się uwagę młodzieży na zjawiska kultury i cywilizacyjne, pojawiające się we współczesnej polszczyźnie.

GRUPY s.2
grupa „Polski na start” (poniedziałek): 15:00 – 16:30
grupa „Twórcze pisanie” (poniedziałek): 16:45 – 18:15

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 8 – 15 lat

Zajęcia stałe z języka angielskiego są przeznaczone dla grupy początkującej i zaawansowanej. Wczesna edukacja stanowić będzie podstawę do nauki języka obcego w starszych klasach. W trakcie nauki uczniowie łatwo przyswoją sobie słówka i zwroty zarówno z piosenek, rymowanek, jak i zwrotów w danym języki, a także bawiąc się w gronie swoich koleżanek i kolegów. W trakcie zajęć dostoswanych do możliwości wiekowych grupy przekazywane będą treści z zakresu kultury i tradycji krajów anglosaskich. Zajęcia opierają się na tematach realizowanych w programie szkolnym, są jednocześnie poszerzone o ćwiczenia komunikacji i praktycznego zastosowania języka. Uczniowie pracują z materiałami przygotowanymi przez nauczyciela. Podczas zajęć wprowadzane są również elementy o kulturze i tradycjach krajów anglojęzycznych

GRUPY s.2
I grupa (wtorek): 17:00 - 18:30 
II grupa (wtorek): 18:45 - 20:15
JĘZYK ROSYJSKI

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 9 – 18 lat

Zajęcia stałe z języka rosyjskiego dla początkujących. Założenia programowe: poznanie alfabetu rosyjskiego, rozumienie ze słuchu odpowiedzi ustnych, rozumienie wypowiedzi pisemnych, tworzenie maili, doskonalenie techniki czytania, praca nad wymową, intonacją i akcentem wypowiedzi. Ponadto nauka reagowanie językowego w sytuacjach życia codziennego. Doskonalenie znajomości środków językowych, rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno – gramatycznych. Udział w zajęciach stałych z języka rosyjskiego pomoże uczniom w przygotowaniu się do egzaminów w szkole średniej. Dzięki zajęciom nastąpi rozbudzenie ciekawości poznawczej i motywacji uczniów do dalszego uczenia się języków obcych. 

GRUPY s.4

I grupa (piątek): 15:30 – 17:00

II grupa  (piątek): 17:15 – 18:45

 
Skip to content