Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury stanowi reprezentację ogółu rodziców uczestników zajęć. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z Dyrektorką placówki, Radą Pedagogiczną  w realizacji zadań placówki.

Do zadań Rady Rodziców w szczególności należy:

  1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania działalności MDK;
  2. podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków pracy placówki;
  3. współpraca w realizowaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych placówki.

W celu wspierania działalności statutowej placówki, Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek uczestników zajęć oraz z innych źródeł.

REGULAMIN RADY RODZICÓW https://mdkpruszkow.pl/wp-content/uploads/2021/04/REGULAMIN-DZIALALNOSCI-RADY-RODZICOW.pdf

Wpłaty na Radę Rodziców można przekazywać  przelewem na konto bankowe:

Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury 

nr konta: 55 8931 0003 0730 0185 2000 0001

W tytule wpłaty należy wpisać:  imię i nazwisko dziecka, nazwę zajęć

Kontakt z Radą Rodziców:

radarodzicow@mdkpruszkow.pl

Skip to content