Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy przekazywać  przelewem na konto bankowe:
 
RADA RODZICÓW przy Młodzieżowym Domu Kultury 

nr konta: 55 8931 0003 0730 0185 2000 0001

W tytule wpłaty należy wpisać:  imię i nazwisko dziecka, nazwę zajęć
 
Kontakt z Radą Rodziców:

radarodzicow@mdkpruszkow.pl

Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury stanowi reprezentację ogółu rodziców uczestników zajęć. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z Dyrektorką placówki, Radą Pedagogiczną  w realizacji zadań placówki.

 
Do zadań Rady Rodziców w szczególności należy:
  1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania działalności MDK;
  2. podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków pracy placówki;
  3. współpraca w realizowaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych placówki.

W celu wspierania działalności statutowej placówki, Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek uczestników zajęć oraz z innych źródeł.

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

Regulamin działalności RR

Skip to content