Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawianie dostępności strony będzie prowadzone sukcesywnie w ramach możliwości finansowych podmiotu publicznego.

Wyłączenia

 • Zdjęcia nie posiadają prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale.
 • Filmy nie mają napisów i audiodeskrypcji.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Pacholska.
 • E-mail: sekretariat@mdkpruszkow.pl
 • Telefon: 22 758-81-28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie
 • Adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie
  ul. Tadeusza Kościuszki 41
  05-800 Pruszków
 • E-mail: sekretariat@mdkpruszkow.pl
 • Telefon: 22 758-81-28

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Siedziba MDK mieści się na parterze wolnostojącego, zabytkowego budynku przy  ul. Tadeusza Kościuszki 41 w Pruszkowie.

Wejście do siedziby jest możliwe przy użyciu schodów.

Obiekt nie posiada własnego parkingu. 

Dostosowanie korytarzy

Korytarze są dostosowane.

Dostosowanie schodów

Schody są niedostosowane.

Dostosowanie wind

Budynek posiada windę.

Dostępność pochylni

Budynek nie posiada pochylni.

Dostępność platform

Budynek posiada platformy.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Budynek nie posiada parkingu.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Skip to content