O nas

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie jest placówką systemu oświaty.

Chociaż w nazwie mamy dom kultury, nie jesteśmy instytucją kultury w rozumieniu Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 194). Jesteśmy placówką oświatowo – wychowawczą działającą na podstawie art. 2, ust 3 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 910, 1378).

MDK jest placówką wychowania pozaszkolnego, co oznacza, że nadrzędnym celem naszych działań jest wychowanie młodego pokolenia. Na gruncie teoretycznym placówka jest zakorzeniona w pedagogice kultury, która wychowanie pojmuje najszerzej ze wszystkich subdyscyplin pedagogicznych zaliczając do niego także edukację. Wychowanie przez kulturę i wychowanie dla kultury to są dwa sposoby na realizację naszego celu.

Jako placówka oświatowo – wychowawcza mamy umożliwiać rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, korzystanie z różnych form wypoczynku oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. W ramach naszej działalności statutowej realizujemy zadania w formie zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych.

Misją placówki jest tworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży do osiągnięcia pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, społecznej, psychicznej i duchowej.

Młodzieżowy Dom Kultury zbliża się do pięćdziesięciolecia swojej działalności. Dnia 1 września 1974 roku powstał w wyniku przekształcenia z Domu Kultury Dzieci i Młodzieży.

W chwili obecnej nieznane są nam przyczyny, z powodu których doszło do przekształcenia. Jednego jesteśmy pewni, że MDK jest spadkobiercą działalności DKDiM i łączy w sobie tożsamość obydwu instytucji. Sumując zatem działalność obydwu placówek wydłużamy czas ich łącznej aktywności o 15 lat.

Historia obydwu placówek jest ściśle związana z Pałacykiem „Sokoła”, zabytkowym obiektem zlokalizowanym w Parku Kościuszki, przez mieszkańców Pruszkowa zwanym Parkiem „Sokoła” (dawna nazwa).

O historii miejsca i ludziach z nim związanych, o instytucjach w nim działających napiszemy więcej w książce, nad którą rozpoczęły się prace, a wydanie której planujemy na jubileusz Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie.

W wizji przyszłości zapisanej w statucie Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie jest awangardową placówką wychowania pozaszkolnego.

 

Skip to content