REKRUTACJA NA ZAJĘCIA STAŁE 2023/2024. w MDK

HARMONOGRAM REKRUTACJI na wybrane zajęcia stałe w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie na rok szkolny 2023/2024:

21 kwietnia – 12 maja 2023 składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia poprzez formularz on-line oraz w wersji papierowej
 27 maja 2023 badanie predyspozycji i uzdolnień kierunkowych nowych kandydatów
 22 czerwca 2023 ogłoszenie wyników rekrutacji
 26 czerwca-31 lipca 2023 złożenie potwierdzenia woli w wersji papierowej w sekretariacie
 21-31 sierpnia 2023 rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca, składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia w wersji papierowej
 31 sierpnia – 4 września 2023 ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej oraz złożenie potwierdzenia woli w wersji papierowej

Formularz on-line kandydat niepełnoletni: link do formularza

Wniosek-o-przyjecie-na-zajecia-stale-w-trakcie-roku-szkolnego-2023_2024Pobierz

Formularz on-line Kandydat pełnoletni: link do formularza

Uwaga! Należy złożyć zgłoszenie poprzez formularz on-line na stronie internetowej, a następnie dostarczyć wniosek w wersji papierowej.


ZAJĘCIA DOSTĘPNE W MDK W ROKU 2023/2024

Lp. Nazwa zajęć Wiek uczestników Krótki opis zajęć
1. Język angielski 8 – 15 lat Zajęcia stałe z języka angielskiego są przeznaczone dla grupy początkującej i zaawansowanej. Wczesna edukacja stanowić będzie podstawę do nauki języka obcego w starszych klasach. W trakcie nauki uczniowie łatwo przyswoją sobie słówka i zwroty zarówno z piosenek, rymowanek, jak i zwrotów w danym języki, a także bawiąc się w gronie swoich koleżanek i kolegów. W trakcie zajęć dostoswanych do możliwości wiekowych grupy przekazywane będą treści z zakresu kultury i tradycji krajów anglosaskich. Zajęcia opierają się na tematach realizowanych w programie szkolnym, są jednocześnie poszerzone o ćwiczenia komunikacji i praktycznego zastosowania języka. Uczniowie pracują z materiałami przygotowanymi przez nauczyciela. Podczas zajęć wprowadzane są również elementy o kulturze i tradycjach krajów anglojęzycznych. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
2. Język rosyjski 9 – 18 lat Zajęcia stałe z języka rosyjskiego dla początkujących. Założenia programowe: poznanie alfabetu rosyjskiego, rozumienie ze słuchu odpowiedzi ustnych, rozumienie wypowiedzi pisemnych, tworzenie maili, doskonalenie techniki czytania, praca nad wymową, intonacją i akcentem wypowiedzi. Ponadto nauka reagowanie językowego w sytuacjach życia codziennego. Doskonalenie znajomości środków językowych, rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno – gramatycznych. Udział w zajęciach stałych z języka rosyjskiego pomoże uczniom w przygotowaniu się do egzaminów w szkole średniej. Dzięki zajęciom nastąpi rozbudzenie ciekawości poznawczej i motywacji uczniów do dalszego uczenia się języków obcych. Co powinno przyczynić się do kształtowania postawy tolerancji wobec innych narodów, ich kultur i języka.
3. Język polski 7 – 18 lat „Język polski na start” – to wspierająco-kształtujące zajęcia języka polskiego dla grupy wiekowej 7-14 lat. Na zajęciach kształcone są umiejętności językowe w kategoriach czytania, pisania, poprawności wymowy i gramatycznej, właściwego doboru słownictwa i rozumienia przenośni. Stosuje się nowoczesne metody pracy, zachęcające dzieci do kreowania wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz czytelnictwa. Zwracana jest uwaga dzieci na zjawiska kultury i cywilizacyjne, przenikające do współczesnej polszczyzny. „Język polski twórcze pisanie” – to wspierająco-rozwijające zajęcia języka polskiego dla grupy wiekowej 12-18 lat. Na zajęciach kształcone są umiejętności językowe w kategorii pisania krótkich i rozbudowanych wypowiedzi pisemnych, np. rozprawek, w których zwraca się uwagę na poprawność kompozycyjną i gramatyczną, adekwatny dobór słownictwa i zachęca do stosowania figur retorycznych. Stosowane są na zajęciach nowoczesne metody pracy, zachęcające młodzież do piśmiennictwa, kaligrafowania. Zwraca się uwagę młodzieży na zjawiska kultury i cywilizacyjne, pojawiające się we współczesnej polszczyźnie.  
4. Plastyka 7 – 26 lat Pracownia plastyczna kieruje kształceniem artystycznym dzieci, młodzieży i bardzo młodych dorosłych. Polega to na kierowaniu zapowiadającego się talentu czy zdolności, na analizie jakości prac, zainteresowań plastycznych i poziomu artystycznego, aspiracji oraz obserwacji oryginalności pomysłu i kreatywności rozwiązań problemów plastycznych. Praca rozwojowa polega tu na  badaniu wrażliwości ucznia na barwy, światło, fakturę, perspektywę, formy przestrzenne itp. oraz na wartości dzieł sztuki. Istotne założenia to obserwacja na zajęciach ćwiczeń sprawności obserwacji pamięci wzrokowej, zdolności koordynacji oka i ręki, ogólnych zdolności manualnych, sprawności technicznych, wyobraźni i wrażliwości emocjonalnych, co pozwala na motywowanie ucznia do pracy nad sobą na zajęciach, w domu oraz min. na wszystkich szczeblach artystycznego nauczania jak min. Licea Plastyczne czy Akademie sztuk Pięknych. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
5. Rękodzieło 7 – 15 lat Zajęcia rękodzieła to propozycja dla dzieci i młodzieży lubiących wykonywać przedmioty dekoracyjne i użytkowe w rozmaitych technikach. Uczestnicy w zależności  od tematu zajęć rysują, malują, lepią, wyklejają lub konstruują elementy ozdobne z wykorzystaniem rozmaitych materiałów. Inspiracją do prac manualnych powstałych na zajęciach jest twórczość artystów z całego świata, która stanowi pretekst do dyskusji w grupie na tematy dotyczące sztuk pięknych. Podopieczni poszerzają swoją wiedzę i słownictwo o szereg pojęć i zagadnień artystycznych jednocześnie stymulując swoją wyobraźnię oraz rozwijając kreatywność. Poznają możliwości wykorzystania rozmaitych technik plastycznych, technicznych i graficznych w pracach rękodzielniczych oraz zdobywają wiedzę z zakresu sposobu ich łączenia w celu stworzenia oryginalnej pracy. Aktywne uczestnictwo w proponowanych działaniach artystycznych rozwija sprawność manualną, wyobraźnię przestrzenną, myślenie abstrakcyjne, zaciekawienie sztuką, działaniami plastycznymi, technicznymi i rękodzielniczymi oraz umiejętność stosowania rozwiązań nieopartych na schematach. Uczy przekształcać fantazyjne pomysły na oryginalne wytwory. Kształtuje poczucie estetyki i dobrego smaku. Uczy cierpliwości i staranności, ale przede wszystkim daje dużo radości oraz satysfakcji z pracy twórczej. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
6.   Wzornictwo 9-18 lat Podczas zajęć uczestnicy uczą się zarówno projektowania wzorów (z wykorzystaniem na przedmioty dekoracyjne i codziennego użytku, tekstylia oraz odzież), jak i pracują nad formą, kształtem i kolorem tworzonych przez siebie rzeczy. W sposób praktyczny zapoznają się z zakresem prac kolejnych etapów procesu projektowego wykonując praktyczne zadania artystyczne. Tworzą zarówno analogowo, jak i cyfrowo. Jest więc czas na ręczne przetwarzanie przeróżnych materiałów oraz przedmiotów z zastosowaniem rozmaitych ręcznych technik plastyczno-technicznych, ale również wykonywanie prac z użyciem programów graficznych i tabletów piórkowych. Uczestnicy zgłębiają wiedzę z zakresu sztuki, współczesnego i dawnego designu, a także kreatywnych i nieszablonowych rozwiązań w świecie mody oraz architektury wnętrz. Udział w wieloetapowym procesie z zakresu nowoczesnego projektowania ma służyć wydobyciu z każdego potencjału twórczego, rozwojowi kreatywności, wyobraźni, umiejętności manualnych, a także poszerzeniu wiedzy z zakresu tradycyjnych i nowoczesnych technik projektowania rozmaitych rzeczy. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
7. Rzeźba i ceramika 7 – 17 lat Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy o różnym stopniu umiejętności i zaawansowania korzystają z zajęć w wybranych przez siebie grupach mieszanych wiekowo. Podstawowym celem warsztatów jest nauka podstaw wiedzy i zdobycie umiejętności w dziedzinie rzeźby, w technologii ceramika. Podczas zajęć uczestnicy wykonują: rzeźbę, płaskorzeźbę lub formy użytkowe wyrażone indywidualnie w materiałach i technikach. Dla zainteresowanych rozwojem swoich zainteresowań w kierunku zawodowym istnieje możliwość uzyskania porad, konsultacji czy korekt w przygotowaniu do szkół artystycznych. Końcowym efektem działań jest prezentacja wybranych dzieł w gablotach galerii małych form rzeźbiarskich – ceramika „Gmerek”. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych
8. Programowanie 7 – 15 lat Zajęcia stałe z programowania cieszą się nieustającym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży Pruszkowa. Od wielu lat komputery wywierają wpływ na zmiany zachodzące w wielu dziedzinach życia. Coraz powszedniejsza staje się również umiejętność programowania. Jest ono rozumiane coraz szerzej, jako proces, informatyczne podejście do rozwiązania problemu. Zaczyna się od specyfikacji problemu, poprzez znalezienie i opracowanie rozwiązania, do jego zaprogramowania, przetestowania poprawności i ewentualnej korekty przy użyciu odpowiednio dobranej aplikacji lub języka programowania. Programowanie od najmłodszych lat, wpływa na sposób nauczania innych przedmiotów, służy właściwemu rozumieniu pojęć i metod informatycznych. Wspomaga kształcenie takich umiejętności jak: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów, sprzyja dobrej organizacji pracy, buduje kompetencje potrzebne do pracy zespołowej i efektywnej realizacji projektów. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
9. Młody informatyk 7 – 15 lat Zajęcia informatyczne przeznaczone są dla dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie wkraczający w zawodowe i dorosłe życie będą zdolni podjąć obowiązki i wyzwania jakie przed nimi stawia XXI wiek. Powinni zatem znać podstawowe metody informatyki, aby w przyszłości stosować je w praktycznych sytuacjach i w różnych dziedzinach. Obecne oczekiwane kompetencje w zakresie technologii cyfrowej wykraczają poza tradycyjnie rozumianą biegłość korzystania z technologii. Zajęcia  przygotowują do  rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki oraz na lepsze zrozumienie, możliwości technologii, komputerów i ich zastosowań.
10. Teatr 7 – 17 lat Podczas zajęć wychowankowie kształtują umiejętność improwizacji słownej i ruchowej, poznają zasady rządzące ruchem scenicznym i elementarne zasady techniki mowy. Rozwijają wyobraźnię, kreatywność i realizują swoje pomysły na scenariusze. Poszerzają swoje kompetencje językowe i umiejętności autoprezentacji. Na zajęciach teatralnych panuje zarówno wysoka kultura słowa podczas pracy nad tekstami literackimi, jak i wysoka kultura osobista, wymagana od każdego uczestnika. Każdy semestr jest zakończony otwartym pokazem efektów pracy, podczas którego wychowankowie mają możliwość zaprezentowania swoich dokonań na scenie. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach: „Zabawa w teatr”, „Mucha nie siada”, „Marzenie Ściętej Głowy”. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
11. Zajęcia umuzykalniające „Przygrywka” 7 – 10 lat Zajęcia oparte na bezpośrednim kontakcie uczestników z muzyką. W czasie zajęć ważnym elementem będzie śpiew, który w najprostszy sposób pozwala zrozumieć język muzyczny, dodatkowo wspomaga on poprawną wymowę i pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny. Nie zabraknie również gry na instrumentach, słuchania muzyki jaki i ruchu do muzyki i elementów tańca
12. Gitara dla początkujących 8 – 12 lat Zajęcia oparte na bezpośrednim kontakcie uczestników z muzyką. To miejsce rozwoju zainteresowań i uzdolnień muzycznych oraz wiedzy o muzyce. Poprzez sztukę następuje również wszechstronny rozwój młodego człowieka: wzbogaca się sfera emocjonalna, kształtują procesy poznawcze. Celem zajęć jest nauka gry na gitarze i rozwój nabytych już umiejętności. Uczestnicy zajęć dowiadują się podstawowych wiadomości o instrumencie i jego użytkowaniu. Poznają zapis tabulaturowy i uczą się z niego korzystać. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych dla obydwu grup. 
13. Gitara -kontynuacja 8 – 15 lat Celem zajęć jest nauka gry na gitarze i rozwój nabytych już umiejętności. Uczestnicy zajęć dowiadują się podstawowych wiadomości o instrumencie i jego użytkowaniu.
14. Zajęcia wokalne 8 – 26 lat Zajęcia oparte na bezpośrednim kontakcie uczestników z muzyką. To miejsce rozwoju zainteresowań i uzdolnień muzycznych. Na zajęciach wokalnych uczestnicy zdobywają umiejętności z zakresu poprawnej dykcji i intonacji, właściwego toru oddechowego i odpowiedniej postawy ciała. Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia następuje poszerzenie skali głosu i właściwe wykorzystanie aparatu głosowego. Praca w grupie pozwala również na rozwój umiejętności śpiewu w wielogłosie. W czasie zajęć uczestnicy nabywają również obycia scenicznego, uczą się właściwego poruszania na niej oraz pracy z nagłośnieniem. Realizowany repertuar to piosenki dziecięce, młodzieżowe i popularne. Postępy pracy prezentowane są kilkukrotnie w ciągu roku na koncertach i konkursach. Zajęcia wokalno odbywają się w trzech grupach: “TRZY-CZTE-RY”, “Między dźwiękami”, “Wokalove”. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
15. Naukowe 7 – 15 lat Zajęcia stałe w dziedzinie przyrodoznawstwa cieszą się popularnością w placówce. Zajęcia polegające na prowadzeniu różnorodnych eksperymentów i obserwacji, wprowadzające najmłodszych w świat nauki, a u starszych poszerzające i utrwalające wiedzę. Zajęcia pogłębiają zainteresowania naukami przyrodniczymi, zachęcają do aktywności opartej o wewnętrzne zaangażowanie oraz naturalną ciekawość świata. Angażują w proces poznania i zrozumienia świata.
16. Taniec 8 – 15 lat Zajęcia tańca towarzyskiego wpływają na wszechstronny rozwój fizyczny, poznawczy, społeczny, emocjonalny, etyczny dziecka. Kształtują prawidłową postawę ciała i koordynację ruchową. Dzieci ćwiczą pamięć poprzez powtarzanie krótkich choreografii tanecznych oraz kształtują poczucia rytmu, nawiązują interakcje w grupie szczególnie z partnerem czy partnerką. Mogą kreatywnie wyrazić siebie poprzez ruch ciała, kształtują postawę systematyczności i samodyscypliny. Podczas lekcji tańca dzieci poznają podstawowe, uproszczone figury taneczne w stylu standardowym (walc angielski, walc wiedeński, quickstep) i latynoamerykańskim (samba, cha-cha, jive). Również będą brać udział w zabawach integracyjnych i taneczno-ruchowych.
17. Klub Młodych Odkrywców „Cztery Żywioły” 7-15 lat  Zajęcia naukowe są doskonałym sposobem na rozwijanie kreatywności, wyobraźni i ciekawości poznawczej. 
W równym stopniu obejmują zagadnienia związane z takimi dziedzinami nauki jak biologia, chemia, fizyka. Tematyka i stopień skomplikowania zajęć jest dostosowany do poszczególnych grup wiekowych dzieci i uwzględnia ich wiedzę przyrodniczą jak i możliwości poznawcze.
Proponowane działania pozwalają  „wciągnąć” dzieci do świata wiedzy poprzez eksperymenty, doświadczenia i obserwacje prowadzone metodą naukową, zajęcia z pytaniem problemowym lub grą dydaktyczną. Dzieci mają możliwość manualnego zetknięcia się z nauką, co pomaga im zrozumieć wiele skomplikowanych zjawisk przyrodniczych.
18. Koło wolontariatu młodzieżowego 13-18 lat Koło wolontariatu młodzieżowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie  to grupa bezinteresownie zaangażowanej społeczności placówki oraz wychowanków działająca w zakresie zadań statutowych. Ma na celu uczyć postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka, kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobro we wszystkich dziedzinach jego życia. Koło stawia sobie za cel aby wychowankowie placówki byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez wychowanków- wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy

 

Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

Przed nami coroczne wydarzenie plenerowe dla dzieci i młodzieży.Dyskutowaliśmy nad ...

Czytaj dalej...
Skip to content