REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

KALENDARZ REKRUTACJI DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

I. Pierwszy etap rekrutacji:

9-20 maja 2022 r. Złożenie deklaracji o kontynuacji zajęć stałych w Mdk poprzez formularz online i dostarczenie wniosku w wersji papierowej do 20 maja 2022.

Formularz on-line KONTYNUACJA otwarty w dniach 9-20 maja: 

DEKLARACJA KONTYNUACJI do pobrania tutaj:

16-27 maja 2022 r. Złożenie wniosków przez nowych kandydatów do Mdk poprzez formularz online i dostarczenie wniosku w wersji papierowej do 27 maja 2022.

Formularz on-line NOWI KANDYDACI otwarty w dniach 16-27 maja: 

WNIOSEK NOWI KANDYDACI do pobrania tutaj:

23 maja 2022 r. opublikowanie harmonogramu badań predyspozycji i uzdolnień kierunkowych – dotyczy nowych kandydatów.

03-17 czerwca 2022 r. Badania predyspozycji zainteresowań i uzdolnień kierunkowych – dotyczy nowych kandydatów na zajęcia stałe.

II. Drugi etap rekrutacji:

20-24 czerwca 2022 r. – Weryfikacja dokumentacji (wniosków) o równorzędnej punktacji uwzględniającej kryteria organu prowadzącego.

27 czerwca 2022 r. Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych kandydatów.

UWAGA !

01-29 lipca 2022 r. – Potwierdzenie woli uczęszczania na zajęcia, na które kandydat został zakwalifikowany należy dostarczyć w wersji papierowej.

POTWIERDZENIE WOLI do pobrania tutaj:

REGULAMIN REKRUTACJI 2022-2023 Pobierz

RODO-Rekrutacja-2022_2023-1Pobierz

Upoważnienia:

22-31 sierpnia 2022 r. – rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejscskładanie wniosków o przyjęcie nowych kandydatów w formie papierowej.

02 września 2022 r. – opublikowanie list kandydatów przyjętych z rekrutacji uzupełniającej.

ZAJĘCIA STAŁE W ROKU 2022/2023

Lp Nazwa zajęć Liczba grup Wiek uczestników Krótki opis zajęć
1. Język angielski 2 7-14 lat Zajęcia stałe z języka angielskiego są przeznaczone dla grupy początkującej i zaawansowanej. Wczesna edukacja stanowić będzie podstawę do nauki języka obcego w starszych klasach. W trakcie nauki uczniowie łatwo przyswoją sobie słówka i zwroty zarówno z piosenek, rymowanek, jak i zwrotów w danym języki, a także bawiąc się w gronie swoich koleżanek i kolegów. W trakcie zajęć dostoswanych do możliwości wiekowych grupy przekazywane będą treści z zakresu kultury i tradycji krajów anglosaskich. Zajęcia opierają się na tematach realizowanych w programie szkolnym, są jednocześnie poszerzone o ćwiczenia komunikacji i praktycznego zastosowania języka. Uczniowie pracują z materiałami przygotowanymi przez nauczyciela. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
2. Język rosyjski 3 9-14 lat Zajęcia stałe z języka rosyjskiego dla początkujących. Założenia programowe: poznanie alfabetu rosyjskiego, rozumienie ze słuchu odpowiedzi ustnych, rozumienie wypowiedzi pisemnych, tworzenie maili, doskonalenie techniki czytania, praca nad wymową, intonacją i akcentem wypowiedzi. Ponadto nauka reagowanie językowego w sytuacjach życia codziennego. Doskonalenie znajomości środków językowych, rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno – gramatycznych. Udział w zajęciach stałych z języka rosyjskiego pomoże uczniom w przygotowaniu się do egzaminów w szkole średniej. Dzięki zajęciom nastąpi rozbudzenie ciekawości poznawczej i motywacji uczniów do dalszego uczenia się języków obcych. Co powinno przyczynić się do kształtowania postawy tolerancji wobec innych narodów, ich kultur i języka.
3. Język polski 2 7-14 lat Zajęcia stałe z języka polskiego „Język polski twórcze pisanie” i „Język polski na start” są kontynuacją zajęć. Zajęcia „Twórcze pisanie” w kreatywny sposób kształtują umiejętność pisania dłuższych wypowiedzi pisemnych wśród uczniów. Zajęcia pobudzają twórcze, metaforyczne myślenie, pozwalają tworzyć i budować zakresy słownictwa wykorzystywanego w pracach pisemnych.  Zajęcia „Język polski” na start ugruntowuje wiedzę zdobywaną na szkolnych lekcjach języka polskiego, rozbudowuje zasób słownictwa literackiego, poszerza konteksty użycia wyrażeń i trudniejszych sformułowań. Na lekcjach pracuje się nad podstawowymi umiejętnościami użycia języka ojczystego, jak również pracujemy nad zadaniami zleconymi uczniom w edukacji domowej. Grupa początkowa jest także adresowana do dzieci ukraińskich, zaczynających naukę z języka polskiego.
4. Plastyka 9 7-26 lat Program zajęć plastycznych zakłada realizację następujących form organizacji aktywności uczniów: aktywność indywidualną – ćwiczenia indywidualne np. szkice malarskie, rysunkowe, postaci, przedmiotów, obiektów z natury; aktywność grupową – działania grupowe oparte na ekspresji wyrażonej na płaszczyźnie i w przestrzeni; aktywność zbiorową – zakładającą równoczesne współdziałanie  wszystkich uczniów np. percepcja dzieła plastycznego z wykorzystaniem reprodukcji, przeźroczy, programów komputerowych, filmów oraz pracy terenie –plenery. W realizacji programu wykorzystane będą: literatura przedmiotu, reprodukcje, fotografie, przeźrocza, programy multimedialne, filmy, sprzęt audio- wideo, komputer, plansze poglądowe (koło barw), leksykon ucznia min. „Plastyka” red. J. Iwańska, sztalugi, tablice do ekspozycji prac uczniowskich, materiały i narzędzia do wykonania prac w różnorodnych technikach plastycznych. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
5. Rękodzieło 2 7-16 lat Zajęcia z rękodzieła to nowa forma zajęć stałych placówki. Podczas zajęć będą wykonywane prace artystyczne w rozmaitych technikach oraz przy wykorzystaniu różnego rodzaju materiałów, co stanowi dodatkowy stymulator rozwoju wyobraźni oraz kreatywności. Uczestnicy w zależności od tematu zajęć rysują, malują, lepią, wyklejają, czy konstruują elementy ozdobne. Inspiracją do prac powstałych na zajęciach jest twórczość artystów z całego świata, która jest omawiana. Podopieczni poszerzają swoje słownictwo o szereg pojęć z zakresu sztuk pięknych. Poznają możliwości wykorzystania rozmaitych technik plastycznych i graficznych w pracach rękodzielniczych oraz zdobywają wiedzę z zakresu sposobu łączenia w celu stworzenia oryginalnej pracy. Aktywne uczestnictwo w proponowanych działaniach artystycznych rozwija sprawność manualną, wyobraźnię przestrzenną, myślenie abstrakcyjne, zaciekawienie sztuką, działaniami plastycznymi, technicznymi i rękodzielniczymi oraz umiejętność stosowania rozwiązań nieopartych na schematach. Uczy przekształcać fantazyjne pomysły na oryginalne wytwory. Kształtuje poczucie estetyki i dobrego smaku. Uczy cierpliwości i staranności, ale przede wszystkim daję dużo radości oraz satysfakcji z pracy twórczej. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
6. Wzornictwo 2 10-20 lat Zajęcia z wzornictwa to zajęcia z zakresu projektowania. Proponowane działania w tym zakresie obejmują takie obszary jak wzornictwo wnętrz, wzornictwo przemysłowe oraz  przedmiotów dekoracyjnych oraz wzornictwo w modzie. W ramach zajęć podopieczni poszerzają wiedzę z zakresu historii designu, poznają między innymi różne style wnętrzarskie, światowe trendy aranżacyjne, poznają twórczość artystów i ich projekty, a także poszerzają wiedzę z zakresu właściwości materiałów, które można wykorzystać do tworzenia prac artystycznych, jak i opracowywania unikatowych wzorów. Praca podczas zajęć polega przykładowo na opracowaniu kształtu różnych rzeczy, ozdobnych ornamentów, kompozycji minimalistycznych, zestawień kolorystycznych, czy też doborze materiałów, z których powstanie dany przedmiot. Tworzone są zarówno projekty pojedynczych rzeczy, jak i całych kolekcji, jak na przykład ubraniowych i dodatków tekstylnych. Procesowi temu towarzyszą twórcze dyskusje w grupach nad ich stworzeniem, jak i rozmowy indywidualne. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
7. Rzeźba i ceramika 5 7 – 16 lat Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy o różnym stopniu umiejętności i zaawansowania korzystają z zajęć w wybranych przez siebie grupach mieszanych wiekowo raz w tygodniu. Praca odbywa się indywidualnie i grupowo. Dla zainteresowanych rozwojem swoich zainteresowań w kierunku zawodowym istnieje możliwość uzyskania porad, konsultacji czy korekt w przygotowaniu do szkół artystycznych. Pod względem terapeutycznym takie zajęcia mogą stanowić pomoc w terapii małej motoryki ręki czy zwiększenia sprawności mentalnych: koncentracji czy wyobraźni. Podstawowym celem warsztatów jest nauka podstaw wiedzy i zdobycie umiejętności w dziedzinie rzeźby, w technologii ceramika. Zadaniem warsztatów jest nauka jak uczestnik wykonuje: rzeźbę, płaskorzeźbę lub formy użytkowej wyrażonej indywidualnie w materiałach i technikach oraz ekspresję twórczą. Końcowym efektem działań jest prezentacja wybranych dzieł w gablotach galerii małych form rzeźbiarskich – ceramika „Gmerek”.
8. Programowanie 3 7-14 lat Zajęcia stałe z programowania cieszą się nieustającym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży Pruszkowa. Od wielu lat komputery wywierają wpływ na zmiany zachodzące w wielu dziedzinach życia. Informatyka jako dziedzina wiedzy wraz z technologiami, które wspiera, integruje się niemal z wszystkimi innymi dziedzinami i staje się nieodłącznym elementem. Coraz powszedniejsza staje się również umiejętność programowania. Jest ono rozumiane coraz szerzej, jako proces, informatyczne podejście do rozwiązania problemu. Zaczyna się od specyfikacji problemu, poprzez znalezienie i opracowanie rozwiązania, do jego zaprogramowania, przetestowania poprawności i ewentualnej korekty przy użyciu odpowiednio dobranej aplikacji lub języka programowania. Tak rozumiane programowanie jest częścią zajęć informatycznych od najmłodszych lat, wpływa na sposób nauczania innych przedmiotów, służy właściwemu rozumieniu pojęć i metod informatycznych. Wspomaga kształcenie takich umiejętności jak: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów, sprzyja dobrej organizacji pracy, buduje kompetencje potrzebne do pracy zespołowej i efektywnej realizacji projektów. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
9. Młody informatyk 1 7-12 lat Zajęcia informatyczne dla młodszej grupy uczestników zajęć stałych w placówce. Wczesny kontakt w placówce z informatyką przybliży uczestnikom zajęć możliwości szerokiego zastosowania tej dziedziny w edukacji, kulturze i życiu codziennym. Oczekuje się, że młodzi ludzie wkraczających w zawodowe i dorosłe życie będą zdolni podjąć obowiązki i wyzwania jakie przed nimi stawia XXI wiek. Powinni zatem znać podstawowe metody informatyki, aby w przyszłości stosować je w praktycznych sytuacjach i w różnych dziedzinach. Obecne oczekiwane kompetencje w zakresie technologii cyfrowej wykraczają poza tradycyjnie rozumianą biegłość korzystania z technologii. Podstawowe zadanie – alfabetyzacja w zakresie czytania, pisania i rachowania – wymagają poszerzenia o umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki oraz na lepsze zrozumienie, jakie są obecnie możliwości technologii, komputerów i ich zastosowań.
10. Teatr 3 7-16 lat Zajęcia teatralne w Młodzieżowym Domu Kultury są przeznaczone zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych uczestników. W wesołej atmosferze zabawy uczestnicy przygotowują inscenizacje, prezentowane na scenie MDK – i nie tylko. Starsi i młodsi aktorzy uczą się głośno wypowiadać, pracować w grupie i zapominać o tremie. To przydaje się nie tylko na scenie, ale i w życiu codziennym. Zajęcia teatralne skupiają dzieci i młodzież w trzech grupach: Zabawa w teatr, Mucha nie siada, Marzenie Ściętej Głowy. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
11. Warsztaty z kamerą 1 11-16 lat Uczestnicy zajęć mają okazję do oswojenia się z pracą przed kamerą, ale także stojąc po drugiej stronie, czyli za kamerą, jako część ekipy filmowej realizującej nagranie. Nabywają umiejętności autoprezentacji, swobodnego zachowania się przed kamerą, przeprowadzenia rozmowy w formie wywiadu oraz innych, przydatnych nie tylko w pracy przyszłego filmowca umiejętności.
12. Zajęcia umuzykalniające
„Przygrywka”
1 7-10 lat Zajęcia oparte na bezpośrednim kontakcie uczestników z muzyką. To miejsce rozwoju zainteresowań i uzdolnień muzycznych oraz wiedzy o muzyce. Poprzez sztukę następuje również wszechstronny rozwój młodego człowieka: wzbogaca się sfera emocjonalna, kształtują procesy poznawcze. W czasie zajęć ważnym elementem będzie śpiew, który w najprostszy sposób pozwala zrozumieć język muzyczny, dodatkowo wspomaga on poprawną wymowę i pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny. W repertuarze znajdą się przede wszystkim piosenki z literatury dziecięcej. Kolejną aktywnością będzie gra na instrumentach. W oparciu o nią uczestnicy w elementarny sposób zaznajomią się z notacją muzyczną i doświadczą wspólnego muzykowania. Słuchanie muzyki pozwoli na kształtowanie gustu muzycznego, zapoznanie się z najważniejszymi dziełami muzyki klasycznej oraz naukę opisywania muzyki. Nie zabraknie również ruchu do muzyki, zarówno ustalonego, np. poprzez naukę danego tańca jak i improwizowanego, co rozwija świadomość własnego ciała i poczucie rytmu.
13.
14.
Gitara 2

od 8 -14 lat
początkujący

od 8 lat 16 kontynuacja

Zajęcia oparte na bezpośrednim kontakcie uczestników z muzyką. To miejsce rozwoju zainteresowań i uzdolnień muzycznych oraz wiedzy o muzyce. Poprzez sztukę następuje również wszechstronny rozwój młodego człowieka: wzbogaca się sfera emocjonalna, kształtują procesy poznawcze. Celem zajęć jest nauka gry na gitarze i rozwój nabytych już umiejętności. Uczestnicy zajęć dowiadują się podstawowych wiadomości o instrumencie i jego użytkowaniu. Poznają zapis tabulaturowy i uczą się z niego korzystać. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych dla obydwu grup. 
15. Zajęcia wokalne 3 7-26 lat Zajęcia oparte na bezpośrednim kontakcie uczestników z muzyką. To miejsce rozwoju zainteresowań i uzdolnień muzycznych oraz wiedzy o muzyce. Poprzez sztukę następuje również wszechstronny rozwój młodego człowieka: wzbogaca się sfera emocjonalna, kształtują procesy poznawcze. Na zajęciach wokalnych uczestnicy zdobywają umiejętności z zakresu poprawnej dykcji i intonacji, właściwego toru oddechowego i odpowiedniej postawy ciała. Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia następuje poszerzenie skali głosu i właściwe wykorzystanie aparatu głosowego. Praca w grupie pozwala również na rozwój umiejętności śpiewu w wielogłosie. W czasie zajęć uczestnicy nabywają również obycia scenicznego, uczą się właściwego poruszania na niej oraz pracy z nagłośnieniem. Realizowany repertuar to piosenki dziecięce, młodzieżowe i popularne. Postępy pracy prezentowane są kilkukrotnie w ciągu roku na koncertach i konkursach. Zajęcia wokalno odbywają się w trzech grupach: TRZY-CZTE-RY, “Między dźwiękami, “Wokalove”. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
16. Zajęcia naukowe 4 7-15 lat Zajęcia stałe w dziedzinie przyrodoznawstwa cieszą się popularnością w placówce. Zajęcia polegające na prowadzeniu różnorodnych eksperymentów i obserwacji, wprowadzające najmłodszych w świat nauki, a u starszych poszerzające i utrwalające wiedzę. Dla grupy najstarszej (13-14 lat czyli 7 i 8 klasa) będą to zajęcia przygotowujące do konkursów, egzaminów i rozszerzające zainteresowania naukami przyrodniczymi. Grupy naukowe w ramach zajęć: „Ziemia”, „Powietrze”, „Woda”, „Ogień”. W trakcie I etapu rekrutacji przeprowadzone zostanie badanie predyspozycji uzdolnień kierunkowych.
17. Taniec 4 7-16 lat Zajęcia taneczne w placówce są realizowane od kilku lat. Cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Zapotrzebowanie na nie stale rośnie, stąd zwiększenie liczby godzin i grup. Zajęcia wspomagają ogólny rozwój dziecka oraz wpływają pozytywnie na pamięć, szczególnie ruchową kształtowaną przez powtarzanie sekwencji kroków i figur tanecznych.

Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

Przed nami coroczne wydarzenie plenerowe dla dzieci i młodzieży.Dyskutowaliśmy nad ...

Czytaj dalej...
Skip to content