NABÓR NA WOLNE STANOWISKO- NAUCZYCIEL ZAJEĆ NAUKOWYCH 2022/2023

Szanowni Państwo,

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko nauczyciela zajęć naukowych w roku szkolnym 2022/ 2023.

Wymagania formalne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu przyrodoznawstwa (biologia, fizyka, chemia, geografia) z przygotowaniem pedagogicznym,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela zajęć naukowych,
 3. minimum 2 – letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Warunki pracy i płacy:

 1. stanowisko: nauczyciel zajęć naukowych,
 2. miejsce wykonywania pracy: Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41, 02-495 Pruszków,
 3. okres zatrudnienia: 1 września 2022 r. – 31 sierpnia 2023 r.,
 4. podstawa zatrudnienia: umowa o pracę,
 5. wymiar etatu: 8/ 18.

Zadania osoby zatrudnionej na stanowisku nauczyciela zajęć naukowych:

 1. prowadzenie wraz z przygotowaniem zajęć naukowych w placówce,
 2. przygotowywanie wychowanków do udziału w konkursach, festiwalach, wydarzeniach plenerowych,
 3. inicjowanie konkursów, wydarzeń naukowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Pruszkowskim,
 4. czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez MDK.

Termin i sposób składania dokumentów w naborze:

 1. zgłoszenie oferty następuje poprzez przesłanie CV na adres mailowy: dyrektor@mdkpruszkow.pl do dnia 31 lipca 2022 r. do godziny 14.00,
 2. oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane,
 3. na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które złożą terminowo poprawną dokumentację.

Wymagane dokumenty:

 1. CV kandydata/ kandydatki zawierające oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46?WE (RODO)”.
 2. oświadczenie, o którym mowa powyżej może być zawarte w CV w następujący sposób:
  1. Wyrażam zgodę*na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie przez okres najbliższych 3 miesięcy.
  1. Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych w CV oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 3. Wszystkie CV bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków i będą usuwane z bazy Administratora.

*właściwe podkreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. u. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków reprezentowany przez dyrektora, tel. (0-22) 758-81-28, email: sekretariat@mdkpruszkow.pl
 2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej (adres:iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Administrator będzie przetwarzał Pani dane, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażają Państwo zgodę (at. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na przetwarzanie na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy.
 7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 8. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 okres miesięcy.
 9. Mają Państwo prawo do: prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa ODO(na adres Urzędu Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 11. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu. 

Nabór dokument

Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

W związku z organizowanym w dniu 06.06.2024 wydarzeniem plenerowym KRĘCIOŁY, ...

Czytaj dalej...
Skip to content