INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRACOWNIA KULTURY – WYKŁAD

Szósty już wykład z całego cyklu spotkań dla młodzieży, 18 kwietnia 2023 r. wygłosi Pan Prof. UW dr hab. Adam Fijałkowski z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Alkohol i młodzież szkolna wiek temu – według Michała Sopoćki”.

Założonym efektem innowacji pedagogicznej „Pracownia kultury” jest doskonalenie pracy placówki. W efekcie realizacji innowacji Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie pogłębi swoją tożsamość i zyska potencjał rozwojowy do dalszej pracy.

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie uczy kultury w formach zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych. W świetle prawa oświatowego MDK jest placówką oświatowo – wychowawczą i jako taka „(…) realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne”[1].

Podstawową formą działalności placówki są zajęcia stałe. W placówce zatrudniani są nauczyciele i artyści o różnych specjalnościach. Nauczyciele realizują zajęcia stałe według tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych, a wśród nich są zajęcia plastyczne, rękodzieło, wzornictwo, ceramika i rzeźba, nauka śpiewu i gry na gitarze, teatralne, taneczne, naukowe z zakresu przyrodoznawstwa, język polski, rosyjski i angielski, a także informatyczne i programowania oraz kulturalno – oświatowe.

Zajęcia okresowe polegają na realizacji cyklicznych wydarzeń, jak: Turniej Recytatorski „Fascynacje”, Konkurs Piosenki Dzieci i Młodzieży „Śpiewaj, nie ziewaj”, Przegląd Artystyczny z Malarstwa, Grafiki i Wzornictwa „Dotykam sztuki”. Wszystkie one zostały umieszczone w wykazie zawodów punktowanych Mazowieckiego Kuratora Oświaty, który obowiązuje w roku szkolnym 2023/ 2024. Młodzieżowy Dom Kultury realizuje swoje zadania statutowe w szerokiej współpracy środowiskowej poprzez współorganizację Narodowego Czytania, Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, wydarzenia „Salony Poezji”.

Zajęcie okazjonalne są związane z obchodzeniem ważnych rocznic i świąt państwowych, jak Narodowe Święto Niepodległości, czy branżowe święto edukacji. Placówka realizuje wtedy koncert „Niepodległość w kulturze”, współorganizuje Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej oraz Powiatowy Dzień Dziecka.

Zadania statutowe Młodzieżowy Dom Kultury realizuje w swojej siedzibie oraz poza nią na terenie innych placówek oświatowych, a także w plenerze. Cel statutowy wpisuje się w nadrzędny cel placówki, jakim jest umożliwienie rozwoju twórczości i zainteresowań, korzystania z różnych form wypoczynku oraz organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Pruszkowskiego.


[1] Rozporządzenie MENiS z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, § 3. Ust 1.

Przeczytaj także:

KRĘCIOŁY

Przed nami coroczne wydarzenie plenerowe dla dzieci i młodzieży.Dyskutowaliśmy nad ...

Czytaj dalej...
Skip to content